Ngày khai Xuân 2022 được thông báo sản phẩm G20 được chọn trưng bày.

16:28:4128/02/2022

Happy NewYear 2022.

Mong cho thành quả lao động từ nông dân đến sản phẩm được chia sẻ chuỗi giá trị đến mọi nơi