G20 Tham Gia Xúc Tiến Chuỗi GiÁ Trị Toàn Cầu Tại Hà Nội 4/2019